حمایت از گنج نما
 

چو در جنت خرامیدم پس از مرگ

چو در جنت خرامیدم پس از مرگ

به چشمم این زمین و آسمان بود

شکی با جان حیرانم در آویخت

جهان بود آن که تصویر جهان بود