حمایت از گنج نما
 

جهان ما که جز انگاره ئی نیست

جهان ما که جز انگاره ئی نیست

اسیر انقلاب صبح و شام است

ز سوهان قضا هموار گردد

هنوز این پیکر گل ناتمام است