حمایت از گنج نما
 

چسان ای آفتاب آسمان گرد

چسان ای آفتاب آسمان گرد

باین دوری به چشم من در آئی

بخاکی واصل و از خاکدان دور

تو ای مژگان گسل آخر کجائی