حمایت از گنج نما
 

بیا با شاهد فطرت نظر باز

بیا با شاهد فطرت نظر باز

چرا در گوشهٔ خلوت گزینی

ترا حق داد چشم پاک بینی

که از نورش نگاهی آفرینی