حمایت از گنج نما
 

ز آغاز خودی کس را خبر نیست

ز آغاز خودی کس را خبر نیست

خودی در حلقهٔ شام و سحر نیست

ز خضر این نکتهٔ نادر شنیدم

که بحر از موج خود دیرینه تر نیست