حمایت از گنج نما
 

دلا رمز حیات از غنچه دریاب

دلا رمز حیات از غنچه دریاب

حقیقت در مجازش بی حجاب است

ز خاک تیره میروید ولیکن

نگاهش بر شعاع آفتاب است