حمایت از گنج نما
 

ز خاک نرگسستان غنچه ئی رست

ز خاک نرگسستان غنچه ئی رست

که خواب از چشم او شبنم فرو شست

خودی از بیخودی آمد پدیدار

جهان دریافت آخر آنچه می جست