حمایت از گنج نما
 

گل رعنا چو من در مشکلی هست

گل رعنا چو من در مشکلی هست

گرفتار طلسم محفلی هست

زبان برگ او گویا نکردند

ولی در سینهٔ چاکش دلی هست