حمایت از گنج نما
 

مزاج لالهٔ خود رو شناسم

مزاج لالهٔ خود رو شناسم

بشاخ اندر گلان را بو شناسم

از آن دارد مرا مرغ چمن دوست

مقام نغمه های او شناسم