حمایت از گنج نما
 

جهان یک نغمه زار آرزوئی

جهان یک نغمه زار آرزوئی

بم و زیرش ز تار آرزوئی

به چشمم هر چه هست و بود و باشد

دمی از روزگار آرزوئی