حمایت از گنج نما
 

حکیمان گرچه صد پیکر شکستند

حکیمان گرچه صد پیکر شکستند

مقیم سومنات بود و هستند

چسان افرشته و یزدان بگیرند

هنوز آدم به فتراکی نبستند