حمایت از گنج نما
 

درونم جلوهٔ افکار این چیست؟

درونم جلوهٔ افکار این چیست؟

برون من همه اسرار این چیست

بفرما ای حکیم نکته پرداز

بدن آسوده ، جان سیار ، این چیست؟