حمایت از گنج نما
 

چه غم داری ، حیات دل ز دم نیست

چه غم داری ، حیات دل ز دم نیست

که دل در حلقه بود و عدم نیست

مخور ای کم نظر اندیشهٔ مرگ

اگر دم رفت دل باقی است غم نیست