حمایت از گنج نما
 

تو ای دل تا نشینی در کنارم

تو ای دل تا نشینی در کنارم

ز تشریف شهان خوشتر گلیمم

درون سینه ام باشی پس از مرگ

من از دست تو در امید و بیمم