حمایت از گنج نما
 

ز من گو صوفیان با صفا را

ز من گو صوفیان با صفا را

خدا جویان معنی آشنا را

غلام همت آن خود پرستم

که با نور خودی بیند خدا را