حمایت از گنج نما
 

تراشیدم صنم بر صورت خویش

تراشیدم صنم بر صورت خویش

به شکل خود خدا را نقش بستم

مرا از خود برون رفتن محال است

بهر رنگی که هستم خود پرستم