حمایت از گنج نما
 

به شبنم غنچهٔ نورسته می گفت

به شبنم غنچهٔ نورسته می گفت

نگاه ما چمن زادان رسا نیست

در آن پهنا که صد خورشید دارد

تمیز پست و بالا هست یا نیست