حمایت از گنج نما
 

زمین را رازدان آسمان گیر

زمین را رازدان آسمان گیر

مکان را شرح رمز لامکان گیر

پرد هر ذره سوی منزل دوست

نشان راه از ریگ روان گیر