حمایت از گنج نما
 

زمین خاک در میخانهٔ ما

زمین خاک در میخانهٔ ما

فلک یک گردش پیمانهٔ ما

حدیث سوز و ساز ما دراز است

جهان دیباچه افسانه ما