حمایت از گنج نما
 

سکندر رفت و شمشیر و علم رفت

سکندر رفت و شمشیر و علم رفت

خراج شهر و گنج کان و یم رفت

امم را از شهان پاینده تر دان

نمی بینی که ایران ماند و جم رفت