حمایت از گنج نما
 

ربودی دل ز چاک سینهٔ من

ربودی دل ز چاک سینهٔ من

به غارت برده ئی گنجینهٔ من

متاع آرزویم با که دادی

چه کردی با غم دیرینهٔ من