حمایت از گنج نما
 

ز پیش من جهان رنگ و بو رفت

ز پیش من جهان رنگ و بو رفت

زمین و آسمان و چار سو رفت

تو رفتی ای دل از هنگامهٔ او

و یا از خلوت آباد تو او رفت