حمایت از گنج نما
 

مرا از پردهٔ ساز آگهی نیست

مرا از پردهٔ ساز آگهی نیست

ولی دانم نوای زندگی چیست

سرودم آنچنان در شاخساران

گل از مرغ چمن پرسد که این کیست؟