حمایت از گنج نما
 

نوا مستانه در محفل زدم من

نوا مستانه در محفل زدم من

شرار زندگی بر گل زدم من

دل از نور خرد کردم ضیا گیر

خرد را بر عیار دل زدم من