حمایت از گنج نما
 

عجم از نغمه های من جوان شد

عجم از نغمه های من جوان شد

ز سودایم متاع او گران شد

هجومی بود ره گم کره در دشت

ز آواز درایم کاروان شد