حمایت از گنج نما
 

عجم از نغمه ام آتش بجان است

عجم از نغمه ام آتش بجان است

صدای من درای کاروان است

حدی را تیز تر خوانم چو عرفی

که ره خوابیده و محمل گران است