حمایت از گنج نما
 

ز جان بیقرار آتش گشادم

ز جان بیقرار آتش گشادم

دلی در سینهٔ مشرق نهادم

گل او شعله زار از نالهٔ من

چو برق اندر نهاد او فتادم