حمایت از گنج نما
 

مرا مثل نسیم آواره کردند

مرا مثل نسیم آواره کردند

دلم مانند گل صد پاره کردند

نگاهم را که پیدا هم نبیند

شهید لذت نظاره کردند