حمایت از گنج نما
 

خرد کرپاس را زرینه سازد

خرد کرپاس را زرینه سازد

کمالش سنگ را آئینه سازد

نوای شاعر جادو نگاری

ز نیش زندگی نوشینه سازد