حمایت از گنج نما
 

ز شاخ آرزو بر خورده ام من

ز شاخ آرزو بر خورده ام من

به راز زندگی پی برده ام من

بترس از باغبان ای ناوک انداز

که پیغام بهار آورده ام من