حمایت از گنج نما
 

عجم بحریست ناپیدا کناری

عجم بحریست ناپیدا کناری

که در وی گوهر الماس رنگ است

ولیکن من نرانم کشتی خویش

به دریائی که موجش بی نهنگ است