حمایت از گنج نما
 

قبای زندگانی چاک تا کی

قبای زندگانی چاک تا کی

چو موران آشیان در خاک تا کی

بپرواز آًًً و شاهینی بیاموز

تلاش دانه در خاشاک تا کی