حمایت از گنج نما
 

بساطم خالی از مرغ کباب است

بساطم خالی از مرغ کباب است

نه در جامم می آئینه تاب است

غزال من خورد برگ گیاهی

ولی خون دل او مشک ناب است