حمایت از گنج نما
 

رگ مسلم ز سوز من تپید است

رگ مسلم ز سوز من تپید است

ز چشمش اشک بیتابم چکید است

هنوز از محشر جانم نداند

جهان را با نگاه من ندید است