حمایت از گنج نما
 

هنوز از بند آب و گل نرستی

هنوز از بند آب و گل نرستی

تو گوئی رومی و افغانیم من

من اول آدم بی رنگ و بویم

از آن پس هندی و تورانیم من