حمایت از گنج نما
 

مرا ذوق سخن خون در جگر کرد

مرا ذوق سخن خون در جگر کرد

غبار راه را مشت شرر کرد

به گفتار محبت لب گشودم

بیان این راز را پوشیده تر کرد