حمایت از گنج نما
 

خرده (۱)

میخورد هر ذره ما پیچ و تاب

محشری در هر دم ما مضمر است

با سکندر خضر در ظلمات گفت

مرگ مشکل ، زندگی مشکل تر است

< خرده (۲)

        

آزادی بحر >