حمایت از گنج نما
 

خرده (۳)

کلک را ناله از تهی مغزی است

قلم سرمه را صریری نیست

< خرده (۴)

        

خرده (۲) >