حمایت از گنج نما
 

خرده (۴)

گل گفت که عیش نو بهاری خوشتر

یک صبح چمن ز روزگاری خوشتر

زان پیش که کس ترا بدستار زند

مردن بکنار شاخساری خوشتر

< خرده (۵)

        

خرده (۳) >