حمایت از گنج نما
 

خرده (۵)

سخنگو طفلک و برنا و پیر است

سخن را سالی و ماهی نباشد

< خرده (۶)

        

خرده (۴) >