حمایت از گنج نما
 

خرده (۶)

چشم را بینائی افزاید سه چیز

سبزه و آب روان و روی خوش

کالبد ، را فربهی می آورد

جامهٔ قز جان بی غم ، بوی خوش

< خرده (۷)

        

خرده (۵) >