حمایت از گنج نما
 

خرده (۷)

ای برادر من ترا از زندگی دادم نشان

خواب را مرگ سبک دان مرگ را خواب گران

< خرده (۸)

        

خرده (۶) >