حمایت از گنج نما
 

خرده (۸)

طاقت عفو در تو نیست اگر

خیز و با دشمنان در آ به ستیز

سینه را کارگاه کینه ساز

سرکه در انگبین خویش مریز

< خرده (۹)

        

خرده (۷) >