حمایت از گنج نما
 

خرده (۹)

از نزاکتهای طبع موشکاف او مپرس

کز دم بادی زجاج شاعر ما بشکند

کی تواند گفت شرح کارزار زندگی

«می پرد رنگش حبابی چون بدریا بشکند»

< خرده (۱۰)

        

خرده (۸) >