حمایت از گنج نما
 

خرده (۱۰)

در جهان مانند جوی کوهسار

از نشیب و هم فراز آگاه شو

یا مثال سیل بی زنهار خیز

فارغ از پست و بلند راه شو

< خرده (۱۱)

        

خرده (۹) >