حمایت از گنج نما
 

خرده (۱۱)

ایکه گل چیدی منال از نیش خار

خار هم می روید از باد بهار

< خرده (۱۲)

        

خرده (۱۰) >