حمایت از گنج نما
 

خرده (۱۲)

مزن وسمه بر ریش و ابروی خویش

جوانی ز دزدیدن سال نیست

< خرده (۱۳)

        

خرده (۱۱) >