حمایت از گنج نما
 

خرده (۱۳)

ندارد کار با دون همتان عشق

تذرو مرده را شاهین نگیرد

< خرده (۱۴)

        

خرده (۱۲) >