حمایت از گنج نما
 

خرده (۱۴)

نقد شاعر در خور بازار نیست

نان به سیم نسترن نتوان خرید

< خرده (۱۵)

        

خرده (۱۳) >