حمایت از گنج نما
 

خرده (۱۵)

چه خوش بودی اگر مرد نکویی

ز بند باستان آزاد رفتی

اگر تقلید بودی شیوهٔ خوب

پیمبر هم ره اجداد رفتی

< خرده (۱۶)

        

خرده (۱۴) >